FaLang Language Switcher


Uluslararası Öğrenci Akademisi

Uluslararası Öğrenci Akademisi Nedir?

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanaklar hazırlanması, Türk öğrencilerle ve kendi aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin kültür birikimlerinden diğer öğrencilerin faydalanabileceği programlar bütünüdür.

Uluslararası Öğrenci Akademisi ile öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte öğrencilere sivil toplum bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Uluslararası Öğrencilerin;

 • Uyumlarını kolaylaştırıcı oryantasyon programları
 • Türkçe seviyelerinin geliştirilmesine yönelik destekleyici nitelikte Türkçe dersleri ve çeşitli etkinlikler
 • Bulundukları ili ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanımalarına yönelik -rehberler eşliğinde- sosyal ve kültürel geziler, sportif faaliyetler
 • Sosyal becerilerini artırmaya yönelik kişisel gelişim programları
 • Üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için destekleyici eğitim programları
 • Gelişimlerine yönelik bilimsel, akademik, kültürel ve sanatsal dersler ile seminerler
 • Akademik çalışmalarını paylaşacakları dergi, sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, panel ve konferans gibi etkinlikler

Akademin amacına uygun faaliyet alanlarındandır

Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyet alanları bu maddelerle sınırlı olmayıp benzer faaliyetleri de kapsamaktadır.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programları

Programlar:
 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, felsefe, Türkiye çalışmaları, bölge çalışmaları, medya ve iletişim, edebiyat ve film okumaları, sivil toplum, lobicilik, medya, kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda verilecek seminerlerden ve sosyal, kültürel gezilerden oluşmaktadır.
 • Katılımcı öğrenciler programlara yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak konuşmacı olarak da katılma imkânı bulacaklardır.
 • Eğitim programları ders niteliğinde olup süreklilik arz edecektir. Katılımcılardan katılım sağlamaları ve ders içerikleriyle ilgili okumalar beklenmektedir.
 • Akademi eğitim programlarına devam eden katılımcılara program sonunda Başkanlığımız ve ilgili kurumca katılım sertifikası verilecektir.
 • Her bir kademe bir eğitim yılı sürmektedir. Ancak, Programlardaki kademeler üniversitelerdeki akademik eğitim yıllarına tekabül etmez.
 • Katılımcılar eğitim düzeyini başarı ile tamamladıkları takdirde bir üst kademedeki programa, kademeleri bitiren öğrenciler ilgi alanlarına dönük ihtisas ve okuma gruplarına katılım hakkı kazanırlar.
 • Programlar yürütülürken öğrencilerin ilgi ve beklentilerine dayanarak derslerin içerik ve uygulanışında % 20 oranında değişiklik yapılabilecektir.
 • Akademi eğitim programlarına devam eden öğrenciler, dönem içerisinde farklı tarihlerde rehberler eşliğinde düzenlenecek olan şehir içi ve şehir dışı sosyal, kültürel gezilere katılma hakkına sahip olacaklardır.
 • Kademe programlarında belirlenen öğrenciler sertifikalarla, yaz ve kış okullarıyla ödüllendirilirler.
 • Programların tamamı ve geziler ücretsizdir.
 
Hazırlık Seviyesi:
 • Türkçe öğretimine devam eden Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilere yönelik uyum programlarıdır.
 • Türkçe öğrenimlerine katkıda bulunacak ve öğrenme sürecini hızlandıracak Türkçe çalışma grupları oluşturulması Türkçe kitap okuma gruplarıyla öğrencilerimizin Türkçe hazırlık eğitimlerinin desteklenmesi ve yaşayacakları kültüre uyumlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
 • Hazırlık programları öğrencilere eğitim görecekleri okulu, ili ve içinde yaşayacakları kültürü tanımalarına katkı sağlayacak faaliyetleri kapsar.
 • Öğrenciler Dil Merkezlerinde B2 seviyesine ulaştıklarında programlara dâhil olabilme hakkına erişirler.

Birinci Kademe Eğitim Programları

Birinci Kademe Eğitim Programına Başvuru Şartları:
 • Lisans 1.-2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak (Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler başvuramaz)
 • 1. Kademe programında alanların temel parametreleri ve temel disiplinleri işlenecektir.
 • İlk alan seminerleri zorunlu, kalan 9 alandan 4 alan seçmeli olmak üzere her öğrencinin 5 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi 1. Kademe eğitim programları toplamda 20 hafta devam edecek programlar Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürecektir.
 • Belirtilen programlar katılımcıların isteklerine ve program yürütücülerinin taleplerine göre değişiklik arz edebilecektir.

Türkiye Seminerleri
Şehir Seminerleri
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Türkiye'nin Kültürel Dinamikleri
Türk Kültürünün Kaynakları
Türk Dış Politikası Genel Giriş
Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri

Düşünce Tarihi
Düşünce Tarihine Giriş
Türk Düşünce Tarihine Giriş
Çağdaş Türk Düşüncesine Giriş
Batı Düşüncesine Giriş
İslam Düşüncesine Giriş

Dil ve Edebiyat
Edebiyata Giriş: Temel Kavramlar
Dil ve Kültür
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı

Medya ve İletişim
Temel Kavramlar
Dilin Doğru Kullanımı ve İfade Tekniği
İnsan İlişkileri
Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
Sinema ve Kültür
Sinema Tarihi
Film Okumaları

Kültür ve Sanat
Sanat Düşüncesine Giriş
İnsan ve Sanat
Sanat ve Kültür
Kültür ve Medeniyet
Kültür ve Şehir
Geleneksel Türk-İslam Sanatları (Hat ve Tezhip, Ebru...)

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası ilişkilerde temel kavramlar
Uluslararası İlişkiler ve Medya
Uluslararası İlişkileri Anlamak
Uluslararası Hukukun Temel Kavramları
Uluslararası Kurumlar
Küresel Siyaset Teorileri
Siyaset ve Yerel Yönetim

Bilim ve Teknoloji

Tarih
Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Türkiye Tarihi (2)

Ülkeler ve Kültürler
Ülke ve Kültür Sunumları
Ülke ve Kültür Sunumları

Kişisel Gelişim ve Girişimcilik
Etkili İletişim ve Beden Dili
Diksiyon ve Güzel Konuşma Sanatı
Uygulanabilir Planlama
Öğrenme Yolları
Araştırma, Planlama ve Organizasyon

İkinci Kademe Eğitim Programı
 • İkinci Kademe Eğitim Programı, uluslararası öğrencilerin kritik ve analitik düşünme becerilerinin derinleştirilmesi, toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının artması, birtakım sosyal ve kültürel alanlarda üst düzeyde bilgi edinmeleri amacıyla tasarlanmıştır. İkinci Kademe programında alanlara yönelik çok yönlü dersler işlenecektir.
 • Program kapsamında aşağıda listelenmiş olan alanlar ile bu alanlara Başkanlığımız onayıyla yeni eklenecek alanlarla ilgili düzenli derslerin yer alması beklenmektedir.
 • İkinci Kademe Eğitim Programına Başvuru Şartları:
 • Lisans 2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak (Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler başvuramaz)
 • Geçtiğimiz yıl Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ne devam etmiş olmak
 • İlk alan seminerleri zorunlu, kalan 9 alandan 4 alan seçmeli olmak üzere her öğrencinin 5 alana devam etme zorunluluğu vardır.
 • 2. Kademe programında alanlara yönelik çok yönlü dersler işlenecektir.
 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2. Kademe eğitim programlarının toplamda 20 hafta devam edecek programlar Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürecektir.
 • Alanlar ve ders başlıkları illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir. Yapılacak değişiklikler başvurular başlamadan tamamlanmalı ve Başkanlığımızın onayı alınmalıdır.

Türkiye Seminerleri
Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı II
Türkiye'de Modernleşme
Türkiye'de Medya ve Siyaset

Düşünce Tarihi
Ana Hatlarıyla Düşünce Tarihi
Modern İslam Düşüncesi: Kişiler ve Ekoller
Kimlikler Sosyolojis
Batı Düşüncesinde İnsan
İslam Düşüncesinde İnsan

Dil ve Edebiyat
Kimlik ve Edebiyat
Dil ve Düşünce
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı

Medya ve İletişim
Bilginin Gerçekliği Sorunu
Medya ve Hayat
Algı Yönetiminde Medyanın Gücü
Türk Sinemasından İzler
İletişim Psikolojisi
Film Tartışmaları
Sinema ve Kültür

Mimari ve Sanat
İnsan ve Sanat
Mimari ve Sanat
Şehir ve Mimari
Mimari ve Medeniyet
Geleneksel Türk-İslam Sanatları (Musiki, Mimari, Folklor)

Uluslararası İlişkiler
Çağdaş Siyaset Felsefesi
Siyaset ve Yaşam
Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Hakları ve Tarihsel Gelişimi
Uluslararası İlişkilerde Sınır Sorunu ve Harita
Ülkeler ve Milletler
Küresel Sistem ve Uluslararası Hukuk

Tarih
Dünya Tarihini
Bölgesel Tarih (Ortadoğu Tarihi, Balkanlar Tarihi...)
Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih ve Siyaset

Bilim ve Teknoloji
Hukuk
İktisat
İktisadın Temel Kavramları
İktisat Felsefesi
Uluslararası iktisat
Uluslararası Finansal Sistem
Dış Ticaret: İhracat
Dış Ticaret: İthalat
Türkiye Ekonomi Politikası
Türkiye Ekonomisi

İhtisas Grupları
İhtisas programı kapsamında yürütülecek tematik çalışmalarda, öğrenciler kademelerde elde ettikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri amaçlamaktadır. Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma grupları öğrencilerin ilgi alanlarıyla ilgili ürünler ortaya koyacakları yerlerdir.

İhtisas Grupları

İhtisas Grupları Programına Başvuru Şartları:
 • Lisans 4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için.
 • 16 ihtisas grubundan en fazla 2 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
 • İhtisas programı kapsamında yürütülecek çalışmalarda, öğrenciler kademelerde elde ettikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri amaçlamaktadır.
 • Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma grupları yarının akademisyenlerinin ilk ürünlerini verecekleri yerlerdir.
 • Dönem içerisinde katılımcıların zamanına göre ayarlanabilecek programlar yine konunun derinliğine ve uzunluğuna göre devam edecektir.
 • Her ihtisas grubunun özel şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
 • Atölye başlıkları illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir.

Siyaset Atölyesi
Felsefe Atölyesi
Tarih Atölyesi
Dil ve Edebiyat Atölyesi
Sivil Toplum Atölyesi
Tasarım ve Teknoloji Atölyesi
Liderlik Atölyesi
Şehir ve Mimari Atölyesi
Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi
Sanat Atölyesi
Sinema ve Medya Atölyesi
Müzik Atölyesi
Mühendislik Atölyesi
Uluslararası ilişkiler Atölyesi
Hukuk Atölyesi
İslam Düşüncesi Atölyesi
Not: İhtisas gruplarının açılabilmesi için 20 kişinin tercih etmiş olması gerekmektedir.

Okuma Grupları
Okuma Gruplarına Başvuru Şartları:
 • Okuma Gruplarına her kademeden öğrenci katılabilecek grubun niteliğine göre seviyelere ayrılabilecektir.
 • 5 okuma grubundan en fazla 2 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
 • Her okuma grubunun şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
 • Dönem içerisinde katılımcıların zamanına göre ayarlanabilecek programlar yine okunacak metinlerin derinliğine ve uzunluğuna göre devam edecektir.
 • Her grubunun özel şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
 • Okunacak metinler illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir.

Okuma Grupları
Düşünce Felsefe Okuma Grubu
Dil ve Edebiyat Okuma Grubu
Tarih Okuma Grubu
Dini Metinler Okuma Grubu
Sinema Okuma Grubu

Programlar:

 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, felsefe, Türkiye çalışmaları, bölge çalışmaları, medya ve iletişim, edebiyat ve film okumaları, sivil toplum, lobicilik, medya, kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda verilecek seminerlerden ve sosyal, kültürel gezilerden oluşmaktadır. 
 • Katılımcı öğrenciler programlara yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak konuşmacı olarak da katılma imkânı bulacaklardır.
 • Eğitim programları ders niteliğinde olup süreklilik arz edecektir. Katılımcılardan katılım sağlamaları ve ders içerikleriyle ilgili okumalar beklenmektedir.
 • Akademi eğitim programlarına devam eden katılımcılara program sonunda Başkanlığımız ve ilgili kurumca katılım sertifikası verilecektir.
 • Her bir kademe bir eğitim yılı sürmektedir. Ancak, Programlardaki kademeler üniversitelerdeki akademik eğitim yıllarına tekabül etmez.
 • Katılımcılar eğitim düzeyini başarı ile tamamladıkları takdirde bir üst kademedeki programa, kademeleri bitiren öğrenciler ilgi alanlarına dönük ihtisas ve okuma gruplarına katılım hakkı kazanırlar.
 • Programlar yürütülürken öğrencilerin ilgi ve beklentilerine dayanarak derslerin içerik ve uygulanışında % 20 oranında değişiklik yapılabilecektir. 
 • Akademi eğitim programlarına devam eden öğrenciler, dönem içerisinde farklı tarihlerde rehberler eşliğinde düzenlenecek olan şehir içi ve şehir dışı sosyal, kültürel gezilere katılma hakkına sahip olacaklardır.
 • Kademe programlarında belirlenen öğrenciler sertifikalarla, yaz ve kış okullarıyla ödüllendirilirler.
 • Programların tamamı ve geziler ücretsizdir.
   

Hazırlık Seviyesi:

 • Türkçe öğretimine devam eden Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilere yönelik uyum programlarıdır.
 • Türkçe öğrenimlerine katkıda bulunacak ve öğrenme sürecini hızlandıracak Türkçe çalışma grupları oluşturulması Türkçe kitap okuma gruplarıyla öğrencilerimizin Türkçe hazırlık eğitimlerinin desteklenmesi ve yaşayacakları kültüre uyumlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
 • Hazırlık programları öğrencilere eğitim görecekleri okulu, ili ve içinde yaşayacakları kültürü tanımalarına katkı sağlayacak faaliyetleri kapsar.
 • Öğrenciler Dil Merkezlerinde B2 seviyesine ulaştıklarında programlara dâhil olabilme hakkına erişirler.

Birinci Kademe Eğitim Programları

Birinci Kademe Eğitim Programına Başvuru Şartları:

 • Lisans 1.-2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak  (Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler başvuramaz) 
 • 1. Kademe programında alanların temel parametreleri ve temel disiplinleri işlenecektir.
 • İlk alan seminerleri zorunlu, kalan 9 alandan 4 alan seçmeli olmak üzere her öğrencinin 5 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi 1. Kademe eğitim programları toplamda 20 hafta devam edecek programlar Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürecektir. 
 • Belirtilen programlar katılımcıların isteklerine ve program yürütücülerinin taleplerine göre değişiklik arz edebilecektir.  
   

Türkiye Seminerleri
Şehir Seminerleri
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’nin Kültürel  Dinamikleri
Türk Kültürünün Kaynakları
Türk Dış Politikası Genel Giriş
Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri

Düşünce Tarihi
Düşünce Tarihine Giriş 
Türk Düşünce Tarihine Giriş
Çağdaş Türk Düşüncesine Giriş
Batı Düşüncesine Giriş
İslam Düşüncesine Giriş

Dil ve Edebiyat
Edebiyata Giriş: Temel Kavramlar
Dil ve Kültür
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı

Medya ve İletişim
Temel Kavramlar
Dilin Doğru Kullanımı ve İfade Tekniği
İnsan İlişkileri
Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
Sinema ve Kültür
Sinema Tarihi
Film Okumaları

Kültür ve Sanat
Sanat Düşüncesine Giriş
İnsan ve Sanat
Sanat ve Kültür
Kültür ve Medeniyet
Kültür ve Şehir
Geleneksel Türk-İslam Sanatları (Hat ve Tezhip, Ebru…)

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası ilişkilerde temel kavramlar
Uluslararası İlişkiler ve Medya
Uluslararası İlişkileri Anlamak
Uluslararası Hukukun Temel Kavramları 
Uluslararası Kurumlar
Küresel Siyaset Teorileri
Siyaset ve Yerel Yönetim

Bilim ve Teknoloji

Tarih 
Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Türkiye Tarihi (2)

Ülkeler ve Kültürler 
Ülke ve Kültür Sunumları
Ülke ve Kültür Sunumları

Kişisel Gelişim ve Girişimcilik
Etkili İletişim ve Beden Dili
Diksiyon ve Güzel Konuşma Sanatı
Uygulanabilir Planlama
Öğrenme Yolları 
Araştırma, Planlama ve Organizasyon

İkinci Kademe Eğitim Programı

İkinci Kademe Eğitim Programı, uluslararası öğrencilerin kritik ve analitik düşünme becerilerinin derinleştirilmesi, toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının artması,  birtakım sosyal ve kültürel alanlarda üst düzeyde bilgi edinmeleri amacıyla tasarlanmıştır. İkinci Kademe programında alanlara yönelik çok yönlü dersler işlenecektir.

Program kapsamında aşağıda listelenmiş olan alanlar ile bu alanlara Başkanlığımız onayıyla yeni eklenecek alanlarla ilgili düzenli derslerin yer alması beklenmektedir.

İkinci Kademe Eğitim Programına Başvuru Şartları:

 • Lisans 2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak (Türkçe hazırlık seviyesindeki öğrenciler başvuramaz)
 • Geçtiğimiz yıl Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ne devam etmiş olmak
 • İlk alan seminerleri zorunlu, kalan 9 alandan 4 alan seçmeli olmak üzere her öğrencinin 5 alana devam etme zorunluluğu vardır.
 • 2. Kademe programında alanlara yönelik çok yönlü dersler işlenecektir.
 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2. Kademe eğitim programlarının toplamda 20 hafta devam edecek programlar Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürecektir. 
 • Alanlar ve ders başlıkları illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir. Yapılacak değişiklikler başvurular başlamadan tamamlanmalı ve Başkanlığımızın onayı alınmalıdır. 


Türkiye Seminerleri
Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı II 
Türkiye’de Modernleşme
Türkiye’de Medya ve Siyaset  

Düşünce Tarihi
Ana Hatlarıyla Düşünce Tarihi
Modern İslam Düşüncesi:  Kişiler ve Ekoller
Kimlikler Sosyolojis
Batı Düşüncesinde İnsan
İslam Düşüncesinde İnsan

Dil ve Edebiyat
Kimlik ve Edebiyat 
Dil ve Düşünce
Dünya Edebiyatı
Türk Edebiyatı

Medya ve İletişim
Bilginin Gerçekliği Sorunu
Medya ve Hayat
Algı Yönetiminde Medyanın Gücü 
Türk Sinemasından İzler
İletişim Psikolojisi
Film Tartışmaları
Sinema ve Kültür

Mimari ve Sanat
İnsan ve Sanat
Mimari ve Sanat
Şehir ve Mimari 
Mimari ve Medeniyet
Geleneksel Türk-İslam Sanatları   (Musiki, Mimari, Folklor)

Uluslararası İlişkiler
Çağdaş Siyaset Felsefesi
Siyaset ve Yaşam 
Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Hakları ve Tarihsel Gelişimi
Uluslararası İlişkilerde Sınır Sorunu ve Harita
Ülkeler ve Milletler 
Küresel Sistem ve Uluslararası Hukuk  

Tarih 
Dünya Tarihini 
Bölgesel Tarih (Ortadoğu Tarihi, Balkanlar Tarihi…)
Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih ve Siyaset

Bilim ve Teknoloj

Hukuk

İktisat
İktisadın Temel Kavramları
İktisat Felsefesi 
Uluslararası iktisat
Uluslararası Finansal Sistem
Dış Ticaret: İhracat
Dış Ticaret: İthalat
Türkiye Ekonomi Politikası
Türkiye Ekonomisi

İhtisas Grupları


İhtisas programı kapsamında yürütülecek tematik çalışmalarda, öğrenciler kademelerde elde ettikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri amaçlamaktadır.  Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma grupları öğrencilerin ilgi alanlarıyla ilgili ürünler ortaya koyacakları yerlerdir.

İhtisas Grupları

İhtisas Grupları Programına Başvuru Şartları:

 • Lisans 4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için. 
 • 16 ihtisas grubundan en fazla 2 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
 • İhtisas programı kapsamında yürütülecek çalışmalarda, öğrenciler kademelerde elde ettikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri amaçlamaktadır. 
 • Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma grupları yarının akademisyenlerinin ilk ürünlerini verecekleri yerlerdir.
 • Dönem içerisinde katılımcıların zamanına göre ayarlanabilecek programlar yine konunun derinliğine ve uzunluğuna göre devam edecektir.  
 • Her ihtisas grubunun özel şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
 • Atölye başlıkları illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir. 
   

Siyaset Atölyesi 
Felsefe Atölyesi 
Tarih Atölyesi 
Dil ve Edebiyat Atölyesi 
Sivil Toplum Atölyesi 
Tasarım ve Teknoloji Atölyesi 
Liderlik Atölyesi 
Şehir ve Mimari Atölyesi 
Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi 
Sanat Atölyesi 
Sinema ve Medya Atölyesi 
Müzik Atölyesi 
Mühendislik Atölyesi
Uluslararası ilişkiler Atölyesi 
Hukuk Atölyesi 
İslam Düşüncesi Atölyesi 
 
Not: İhtisas gruplarının açılabilmesi için 20 kişinin tercih etmiş olması gerekmektedir.

Okuma Grupları

Okuma Gruplarına Başvuru Şartları:

 

  • Okuma Gruplarına her kademeden öğrenci katılabilecek grubun niteliğine göre seviyelere ayrılabilecektir.
  • 5 okuma grubundan en fazla 2 alanı seçme ve devam etme zorunluluğu vardır.
  • Her okuma grubunun şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.
  • Dönem içerisinde katılımcıların zamanına göre ayarlanabilecek programlar yine okunacak metinlerin derinliğine ve uzunluğuna göre devam edecektir.  
  • Her grubunun özel şartlarını grubun yürütücüleri ve katılımcıları belirleyecektir.

 • Okunacak metinler illerdeki eğitici ve öğrenci durumuna göre değişiklik arz edebilir.

   

  Okuma Grupları

  Düşünce Felsefe Okuma Grubu
  Dil ve Edebiyat Okuma Grubu
  Tarih Okuma Grubu
  Dini Metinler Okuma Grubu
  Sinema Okuma Grubu

Uluslararası Öğrenci Akademisinin Uygulandığı İller

Uluslararası Öğrenciler Akademisi, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Adana, Antalya, Samsun, Isparta ve Çanakkale illerinde uygulanmaktadır. Gereken durumlarda diğer şehirlerde de etkinlik düzenlenebilmektedir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne Başvuru

Eğitim programlardan ve diğer etkinliklerden -aksi belirtilmedikçe- Türkiye Bursları öğrencileri ve ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm uluslararası öğrenciler yararlanabilir.

Başvurular Başkanlığımız (www.ytb.gov.tr) web sayfası üzerinden yapılmalıdır. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapan öğrenciler programların önceliklerine göre mülakat yolu ile programlara seçilirler.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi programlarına % 80 oranında devam eden katılımcılara Başkanlığımız ve uygulayıcı kuruluş tarafından sertifika verilmektedir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi Uygulamalı Programlar

Kısa bir süre sonra uygulamalı eğitim programlarını buradan takip edebilirsiniz.

Yayınlar

Kısa bir süre sonra yayınları buradan takip edebilirsiniz.

Öğrenci Görüşleri

Mohammed Khider Abd Al Rahîm Ahmed | Sudan
Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik (Doktora)
Türkiye gelişmiş bir ülke. İnsanlar samimi ve misafirperver oldukları için biz kendimizi bu ülkede hiç yabancı hissetmedik. Türkiye'de okumak benim için büyük bir fırsat. Uluslararası öğrenciler akademisi seminer programlarından çok yararlandık, kıymetli hocalardan ders aldık. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar başkanlığa çok teşekkür ederim.

Hacar Salah Abdullah | Mısır
Gazi Üniversitesi/Yeni Türk Edebiyatı (Yüksek lisans)
Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın yürüttüğü bu proje bizler için çok faydalı bir faaliyet oldu. Bu kurslar sadece benim değil tüm katılımcı arkadaşlarım tarafından beğenildi. Uluslararası hukuk, dış politika ve Türkiye'nin siyasi tarihi, edebiyat kursları ve bir çok alanda verilen seminerler çok faydalı oldu. Hem bulunduğumuz ülkenin tarihine ve siyasetine vakıf olduk hem de ülkelerimizdeki benzerlikleri de öğrenebildik. Aynı zamanda, kurslara hem yabancı hem de Türk katılımcıların katılması çok faydalı oldu. Fikir ve düşünce paylaşımı fırsatı oldu ve yeni arkadaşlar edinebildik. Bence bu tür kursların, daha fazla öğrenci kapsayacak şekilde yürütülmesi ve çoğaltılması gerekir, çünkü bu tür faaliyetler bazen okul derslerinden daha çok faydalı olabiliyor.

Mairamkan İsabaeva | Kırgızistan
Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri (Doktora)
Ankara 'da her hafta sonu düzenlenen toplamda 48 saat süren seminer dinledik. Sosyal bilimlerden insan ilişkilerine, dünyadan Türkiye'ye, medeniyetten edebiyata, Üniversite hocasından-yazarlara kadar uzanan seminerdi bunlar. Uluslararası Öğrenci Akademisinin uluslararası ve yerli öğrencilerin kaynaşmasına, çeşitli bilim dallarında eğitim gören öğrencilerin çeşitli konulara aynı anda sahip olmasına, öğrencilerin zamanı doğru değerlendirmelerine, ortak dil Türkçe çerçevesinde fikir alışverişinde bulunulmalarına vesile oldu. Türkiye ve Türkiye tarihini, kültürel hayatını yakından tanıma, komşu ülkeler hakkında bilgi sahibi olma, sadece Müslümanların değil, çeşitli dini inanç sahiplerinin bir arada programa katılmaları programlarımıza ayrıca katkı sağladı. Çeşitli konularda verilen (sınavsız) seminerler oldukça ilgi çekiciydi. Zamanı değerlendirmek, arkadaş ortamı, fikir alışverişi, değişik konularda bilgi sahibi olmak bizim için çok yararlı oldu.

Rahmetullah Rafiq | Bangladeş
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler (Doktora)

Eğitimlerde her şeyden önce, Türk kültürünü, medeniyetini ve tarihini çok iyi öğrenme fırsatım oldu. Bunun dışında bu bölgede yaşamış medeniyetlerin kültürlerini, şehir yapılarını ve sanatını inceledik. Ayrıca eğitimlerde Türkiye›nin şu anki iç ve dış politikasının nelere bağlı olduğunu yani genel olarak siyaset bilimi hakkında çok şey öğrendik. Seminerlerde sadece bilgi değil düşünme üzerinde konular oldu ve bu tarz eğitimler çok eğlenceli geçti. Ben Türkiye›de bu tarz programların çoğalmasını çok istiyorum. Çünkü özellikle üniversite öğrencileri bu konularda çok yetersiz ve bu konularla çok ilgilenmiyor. Bütün dünyada aslında durum böyle ve Türkiye bu programları yaparak bu durumun farkında olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bu eğitimlerden çok şey öğrendim ve bu öğrendiklerimi ömür boyu kullanacağıma inanıyorum. Bu programların olmasını sağlayan başta Yurtdışı Türkler başkanlığına ve daha sonrada Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneğine çok teşekkür ediyorum.

Mijit Osmani | Makedonya
Uludağ Üniversitesi/Din Psikolojisi (Yüksek lisans)
Uluslararası Akademi Seminerlerin bir parçası olmak şahsen bana büyük bir mutluluk vermektedir. Seminerlerin bana sağladığı akademik ve sosyal imkânlar gerçekten mükemmeldi. Programın her seminerinde farklı bölümlerden çok değerli akademisyenlerin verdiği seminerlere katılmanın, hocaların muhteşem bilgidonanımlarından faydalanmak, bana çok önemli değerler kazandırdığını ve gelişimimde olumlu anlamda büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum.Uluslararası Akademik Seminerler 'de olmak açıkçası geleceğimle ilgili birçok konuda bana büyük bir özgüven veriyor. Gerek burada alacağım eğitim, gerekse ilerideki planlarım ve hayallerim açısından kendim için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum.Bu program sayesinde çok iyi insanlarla tanıştım ve çok güzel dostluklar kurdum. Bundan sonra bu programla seminerlere gelmeyi düşünen her öğrenciye de bu programı mutlulukla tavsiye ederim. Kısacası, «Türkiye Bursları» Programı'nın ülkenizdeki fırsat eşitliğine, bizlere, akademik yolumuza ve en önemlisi ülkemize büyük katkısağlayacak bir program olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Bursa'da Uluslararası Akademik Seminerlerin'de olmamı sağlayan saygı değer hocalarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum.

Muhammed Emin | Makedonya
Trakya Üniversitesi/Müzik Öğretmenliği (Lisans)
Edirne'de düzenlenen Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nde yurtiçinden başta Edirne olmak üzere İstanbul ve İzmir'den, yurt dışından ise Batı Trakya ve Makedonya'dan kıymetli hocalarımız değerli seminerler verdiler. Ayrıca Edirne, İstanbul ve Çanakkale kültür gezileri yaptık. Gezileri yapmadan önce hakkında az bilgi sahibi olduğumuz yerler hakkında bilgi edindikten sonra gezerek farklı duygular yaşadık. Bilhassa Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve Türkiye'nin batıya açılan kapısı olan Edirne'de böyle bir programı organize eden Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz. Bu proje ile farklı inanç ve kültürlerden gelen arkadaşlarımızı tanımış olduk. Programların akraba topluluklarımızdan gelen arkadaşlarımız arasında "medeniyet bilincine" katkı sağlandığını düşünüyorum. Proje ile farklı din, dil, ırk ve kültürlerden ve ne kadar uzak sınırlar olursa olsun çok temiz yürekli insanlar tanıdık, arkadaşlıklar ve ebedî dostluklar kurduk. Bu vesile ile bir kez daha gördük ki insanlık her şeyin en üstünde imiş. Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çünkü daha önceden benim hiç Afrika'dan ya da Afganistan'dan ya da İran'dan vesaire ülkelerden arkadaşlarım yoktu. Bu vesileyle artık dünyanın her tarafından arkadaşlarım var. İki aylık kısa dönem içerisinde birbirimizden çok şeyler öğrendik. Mesela bir Türkistan'lı kardeşimin derdiyle dertlendik, Komor Adalarından başka bir arkadaşımın neşesiyle de sevindik. Hep birlikte şiirlerimizi şarkılarımızı söyledik. Ve birbirimize söz verdik. Dedik ki 'inşallah dostluğuz ebedî kalsın ve elimizden ne gelecekse insanlık adına bir şeyler inşa edelim ve barış dünyada dâim olsun'.

Ensara Tufek | Bosna-Hersek
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi/Biyokimya Bölümü (Lisans)
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Türkiye›deki bütün uluslararası öğrenciler için büyük bir avantajdır. Akademik, sosyal ve kültür sahalarda yeni şeyler öğrenme fırsatına sahip olduğum için mutluyum. Derslerde birçok şey öğrendim. Mesela Türk kültür ve medeniyeti ile Türkiye›nin küresel vizyonu hakkında bizlere bilgiler verildi. Öğrencilerdeki sosyal sorumluluk arttırıldı. Farklı konular hakkında yorumlar, değerlendirmeler yapıldı. Bence doğu ve batı arasında karşılaştırma yapmak böyle ortamlarda daha mümkün oluyor. Her ülkenin yaşam tarzı farklı, aynı zamanda kültürü de farklı. Edebiyat, müzik, sinema, hayat tarzı, geleneksel kültürlerin ülkeden ülkeye değişmesi büyük bir zenginlik aslında. İşte bu yüzden akademik programa farklı ülkelerden öğrencilerin katılması çok yararlı oluyor. Kendi bakış açıma göre söylersem, bu program sadece öğrenme fırsatı değil, bir çok konuyu inceleme fırsatı verdi. Motivasyonum arttı. Öğrenciler farklı uzmanlardan dersler dinleyince her dalı merak etmeye başladı. Sadece kendi bölümlerine odaklanmadılar, her bölümden bilgi alarak daha zengin bir birikim elde ettiler. Uluslararası Öğrenciler Akademisi gençlere sorumluluk kazandırıyor ve kesinlikle devam etmeli.

Atif Abbasov | Gürcistan
Kocaeli Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler (Lisans)
Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ndeki konferanslar özenle seçilmiş konulardı. Seminerler akademik, sosyal, kültürel, iktisadi, tarihsel ve sanatsal konular içeriyordu. Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, şairleri, edebiyatçıları, tarihçileri, ekonomistleri, ebru ve hat sanatçıları, geleneksel müzisyenleri, sosyologlarını dinleme ve tanıma fırsatımız oldu. Akademi dört yıllık üniversite hayatımda kazanamadığım kişisel, sosyal, kültürel gelişim ve becerilerimden daha fazlasını bana katığını rahatlıkla söyleye bilirim. Program bana Türkiye'yi her yönüyle yeniden keşfetmemi ve tanımamı sağladı. Akademide tanıştığımız Türk öğrenciler çok sıcakkanlı, samimi ve cana yakındılar. Hepsiyle unutulmaz güzel vakitler geçirdik ve ilerde de sürdüreceğimiz arkadaşlık bağlarımızı kurduk. Akademi boyunca ortak değerlere sahip, farklı kültürlerden, aynı kuşağa sahip öğrenci arkadaşlarla yakından tanışmış olduk. Akademi kapsamında İstanbul ve Sakarya'ya yaptığımız gezilerde tarihi mekânları görme imkânımız oldu. Kocaeli'nde akademinin düzenlediği yemekte Sivil Toplum Temsilcileriyle bir araya geldik. Aldığımız eğitim ve kurduğumuz arkadaşlık bağlarımız, kendi ülkelerimiz arasındaki var olan ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyorum. Akademide geçirdiğim bu günler şuana kadar yaşadığım en güzel anılarımdı. Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

Tural Latifov | Azerbaycan
Erciyes Üniversitesi/İlahiyat (Yüksek lisans)
Bizler Türkiye'de misafir durumdayız. Bu ülke insanın misafirperverliğinden çok memnunuz. Katıldığımız bu program Türkiye'yi tanımak için bu çok büyük bir fırsat oldu. Türkiye›nin siyasi pozisyonunu toplumsal yapısını, kültürünü, mimarisini bizlere anlatan hocalara ve yazarlar teşekkür ederiz. Program kapsamında Kayseri gezileri düzenlendi ve farklı konularda kitaplar hediye edildi. Kayseri'ye farklı ülkelerden gelen öğrenci sayısı 1700 den fazladır. Programlara katılamayan öğrenciler için de yeni programlar yapılmasını istiyoruz. Katıldığımız seminerler çok verimliydi. Kayseri'de bulunan bütün öğrencilerin bu faaliyetlerden faydalanmasını istiyoruz. Programların devamını istiyoruz.

Natyra Sylqa | Kosova
Anadolu Üniversitesi/Eczacılık (Lisans)
Eskişehir Uluslararası Öğrenciler Akademisine kabul edildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. İki ay boyunca çok iyi ve çok verimli zaman geçirdim. Çok ilginç şeyler öğrendim. Birçok şehri gezme ve birçok yeni arkadaşla tanışma fırsatım oldu. Seminerlerde farklı ülkelerden arkadaşlar kendi ülkesini, kültürünü tanıttı. Okulda Uluslararası Öğrenci kulübünü kurduk. Bu programa katılmam, benim için son derece yararlı oldu. Bütün bu güzellikleri yaşamaya fırsat verdikleri için başta hocalarıma, Birlik Vakfına ve Yurtdışı Türkler Başkanlığına çok teşekkür ederim.

Gassım Ibrahim | Kamerun
Marmara Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler (Yüksek Lisans)
Bu dönem, Türkiye'deki eğitim hayatımın en verimli dönemi oldu. Ben burada sunulan dersleri tümüyle dikkatli bir şekilde takip ettim. Program kısa olmasına rağmen seminerler çok faydalı ve etkili oldu. İBA'nın sunduğu imkânlar sayesinde ve değerli hocalarımızın çabasıyla, bu derslerin anlatılması için haftalar belki de aylar gerekirken, bize birkaç saat içinde sanki onlarca kitap okumuş gibi en güzel şekilde anlattılar. Hepimiz çok istifade ettik. Ben politika tarihi okuduğum için en sevdiğim ders, Uluslararası İlişkiler dersleri oldu. Çünkü o derste batı ülkeleri dış politikaları vurgulandı. Bu konu genel olarak Müslüman Ülkeler için özellikle Afrika Ülkeleri için çok önemlidir. İktisat, Edebiyat, Düşünce, Osmanlı İslam Sanatı gibi konularının da bize katkısı çok oldu. Ayrıca yapılan bu seminerler bizim Türkçemize de çok yardımcı oldu. Burada birçok arkadaşım Türkçesini daha da ilerletti. Çünkü burada farklı dilden birçok insan var ve hepimiz ortak dil olarak Türkçeyi kullanıyoruz. Son olarak bu program için YTB ve İBA Vakfına çok teşekkür ederim. Yine bu gibi programların yapılmasını bekliyoruz. Bu tür programlar yabancı öğrencilerin gelişimi için çok önemli. Ülkemize döndüğümüzde buralarda edindiğimiz bilgi ve dostlukları kullanacağız. Afrikalılar tarafından bilinmediği için Türkiye'nin tarihi ve medeniyeti ilgimizi çekmektedir. Bunları öğrenmek Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.