FaLang Language Switcher


Türkiyat Araştırmaları

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Türk kültürü ve medeniyetinin dilini, edebiyatını, tarihini, sanat ve folklorik zenginliğini komşusu olduğu kültürel dünya ile ilişkileriyle birlikte araştırıp inceleyebilmek için Türkoloji alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesini amaçlanmaktadır.

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının disiplinler arası niteliği sayesinde Türk dünyasını her yönüyle araştıracak, Türkiyat araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yapacak bilim adamlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.
 
Yüksek Lisans Dersler

• Türk Dili
• Türk Edebiyatı
• Türk Tarihi
• Türk Sanatı

Doktora Dersler

• Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri I
• Genel Türk Tarihine Giriş
• Güzel Sanatlar
• Türk Dilinin En Eski Eserleri
• Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II
• Genel Türk Tarihinin Kaynakları
• Mimarlık Tarihi
• Türk Edebiyatının Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Türk tarih ve kültür varlığı ile bu varlığın etkileşim içinde bulunduğu kültürler ve etkileşimin seyri ile bölge ve dünyanın önde gelen ülkelerinin sosyal, siyasi ve kültürel yapıları hakkında bilimsel yöntem ve disiplinler arası bir yaklaşımla elde ettiği sonuçları, doğru ve evrensel değerler çerçevesinde bilim dünyasına; Türk kültürünün temel dinamiklerini çağın gereklerine göre yeniden yorumlamak; tarihte ve günümüzde karşılaştıkları ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek üzere de topluma kazandırmak için üst düzeyde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyeti yapmaktır.

Yüksek lisans Dersler

• Türkiyat Araştırmalarına Giriş
• Türkiyat Araştırmaları Metodolojisi
• Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri
• Çağdaş Türkiye Tarihi
• Türk Kültürünün Sözel ve Tinsel Kaynakları
• Türk Kültürünün Bölgesel Varlık Alanları ve Envanteri I
• Kültürel Envanter Çalışmalarında Bilgisayar Kullanım Teknikleri
• Türkiyat Araştırmalarında Sosyal Ağ Analiz Metodu
• Gündelik Hayat Bilgisi ve Sosyo-Kültürel Davranış Tipolojisi
• Türkçenin Ana Dil Olarak Öğretiminde Kültüre Özgü Yöntem
• Türk İşçi Göçleri ve Karşılıklı Sosyo-Kültürel Uyum Sorunları
• Azınlık Türk Topluluklarının Sosyo-Kültürel Sorunları
• Türk Kültürünün Sesli ve Görsel Kaynakları
• Sözlükçülük ve Ansiklopedi Teknikleri
• Türkçe Sözlük Çalışmaları
• Türkiyat Araştırmaları ve Kültür Tarihi Yazıcılığı
• Türkiyat Araştırmalarında Kaynak Diller
• Kentler ve Tarihsel Çevresi
• Yirminci Yüzyılda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
• Türk Hukuk Tarihi
• Tehlikedeki Türk Dilleri
• Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Yapısı

Doktora Dersleri

• Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları
• Dünyada Türkiyat Araştırmaları
• Türkiyat Araştırmalarında Kaynak Metinler
• Altay Dilleri Etkileşim Alanları
• Tehlikedeki Türk Dilleri
• Bilim Tarihi Metinleri
• Sözlü Kültür-Yazılı Kültür İlişkileri
• Türk Modernleşmesi
• Kültürlerarası Gençlik Araştırmaları
• Küreselleşme ve Türkiyat Araştırmaları
• Türk Nüfus Hareketleri ve Göç
• Oryantalizm
• Türk İktisadının Sosyo-Kültürel Boyutları
• Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi
• Altay Mitolojisi
• Türk Düşünce Tarihi ve Türk Düşünürleri
• Eski Türk Yazıtları İncelemeleri
• Uygurca Metin İncelemeleri
• Eski Türk Paleografyası
• Osmanlı Paleografyası
• Karşılaştırmalı Türk Sanatı
• Türk Dünyasında Şehir Kültürü
• Eski Türk Sanatı
• Yaşayan Eski Türk İnançları
• Tarihsel Süreçte Türk İmgesi
• Orta Çağ Türk Hukuk Tarihi
• Türkiyat Araştırmalarında Dilbilimsel
• Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler

Marmara Üniversitesi Türk Dünyası Coğrafyası Yüksek Lisans Programı

Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsünde 1997 yılında kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Yükseklisans ders programı Türk Dünyası Coğrafyası ile ilgili çeşitli derslerden ve (Türk Dünyasının Fiziki Coğrafyası, Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Türk Dünyasının Siyasi Coğrafyası) Çağdaş Türk Dillerinden oluşur.

Dersler

• Coğrafyada Araştırma Metotları
• Çağdaş Türk Lehçeleri: Dil Bilgisi
• Çağdaş Türk Lehçeleri: Metinler
• Güney Batı Asya Coğrafyası
• Kafkasya Cumhuriyetlerinin Tarihi Problemleri
• Kafkasya ve İdil-Ural Bölgesi Coğrafyası
• Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
• Orta Asya Türk Sanatı
• Türk Dünyasının Demografik ve Siyasi Yapısı
• Türk Dünyasının Doğal Coğrafyası
• Türk Dünyasının Ekonomik Coğrafyası
• Türk Dünyasının Enerji Kaynakları
• Türk Dünyasının Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapısı
• Türk Dünyasının Ziraat Coğrafyası