FaLang Language Switcher


Tarım

tarimTabiatın dört temel unsurundan biri olan toprağı, insanoğlu, varoluşunun ilk zamanlarından bu yana sürekli işlemiştir, çünkü hayatını bu şekilde devam ettirebilmektedir. Medeniyetler de toprağın daha çok işlenebildiği, bereketli olduğu ve suyun rahatlıkla kullanılabildiği arazilerde gelişmiştir. Her bir tarımsal alet ve makinenin keşfiyle insanlık tarihi bir üst çağa geçiş yapmıştır.

Tarım insan hayatının en fazla ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin başında gelmiştir ve bu durum dünya döndükçe devam edecektir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirtildiği üzere, yeme-içme en temel ihtiyaçtır. Ayrıca ilaç sektörü de kimyasallara olduğu kadar bitkilere de ihtiyaç duyar. İlaç sektöründe gerekli olan bitkilerin üretiminde, etkili ve doğru tarım son derece önemlidir.

Tarım bölümleri, gittikçe kalabalıklaşan ve temiz toprak ile kullanılabilir temiz su kaynaklarının daha da azaldığı günümüzde en verimli şekilde tarımsal üretim yapmak için gerekli olan bilim dallarının bütününü içerir. Toprağı işleme, hayvanların tarıma olan katkılarını düzenleme ve geliştirme, bitki yapılarını ve toprağın yapısını inceleme, gübre teknolojileri, tarım etiği, sulama gibi konular tarımsal bilimleri ilgilendiren alanlardır. Tarımsal bilimler matematik, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, biyoteknoloji gibi bilim dallarının yardımıyla sürekli olarak gelişmeye açıktır. Gelecek yüzyıllara yönelik yapılan projeksiyonlarda açlık ve susuzluk tehlikeleri öngörülmektedir ve Tarım bölümleri bu tehlikeleri önlemeye yönelik çalışmalar için çok kritik bir noktada bulunmaktadır. Ayrıca dünyada gittikçe yaygınlaşan organik tarım ve dürüst tarım (fair trade) uygulamaları, insanlara daha sağlıklı ve güvenli besinler sunmak için gerekli araştırmaları yapmaktadır ve bunun için tarımsal bilimlerde uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duymaktadır.

Neden Türkiye'de Tarım Bölümleri?

Türkiye, coğrafi yapısı ve topografyası itibariyle tarımın dünyada en çok yapılabildiği ülkelerden birisidir. 78 milyon hektarlık Türkiye yüzölçümünün yaklaşık üçte biri tarıma uygun topraklara sahiptir. Bu tarım arazilerinin ise üçte birinden fazlası ekonomik olarak sulanabilmektedir. Böylesi imkanlara sahip Türkiye topraklarının Tarım bölümleri açısından büyük avantajları vardır. Daha çok uygulamaya dayanan Tarım bilimlerinin, dört mevsimi de yaşayabilen Türkiye topraklarında verimli bir şekilde çalışılabilme imkanı mevcuttur. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde Ziraat fakülteleri bulunmaktadır ve bu fakülteler tarımsal bilimleri uygulamalı bir şekilde öğretmekte ve özellikle üzerinde bulundukları coğrafyaya yönelik araştırmalar yapmaktadır. Tüm bu özellikleriyle Türkiye üniversiteleri, tarımsal üretimi desteklemek, tarımsal üretim yapan küçük, orta ve büyük işletmelerle temas halinde bulunmak ve toprağı, suyu, insan ve makine gücünü en doğru şekilde kullanmak için gereken alt yapıya sahiptir. Tarımsal bilimlerde okuyan öğrenciler mezun olduklarında hem teorik donanıma sahip olacak, hem de Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç duyulan besin kaynaklarına dair edindiği bilgiyle en doğru şekilde tarımsal faaliyetlerde bulunabilecektir.

Tarım Eğitimi

Türkiye'de tarım bölümlerini temel olarak şu bölümler çerçevesinde sınıflandırabiliriz:

Bahçe Bitkileri Bölümü, meyve-sebze yetiştirme ve ıslahı, fidan yetiştirme, bağcılık, seracılık, mantar yetiştiriciliği, organik tarım, bahçe bakımı, tarımsal ekosistem gibi konularda eğitim vermektedir.

Bitki Koruma Bölümü, bitkilerin zararlılardan korunması konusunda eğitim vermektedir ve daha çok laboratuarlarla desteklenir.

Tarım Ekonomisi, tarım işletmeciliği ve tarımsal politikalar ile verimli tarım konularında daha çok teorik çalışmalar ve yayınlar yapan bir bölümdür.

Tarım Makineleri Bölümü, tarım yapılırken kullanılan tüm makinelerle ilgili teknik eğitim verir.

Tarla Bitkileri, Ziraat fakültelerinin en temel bölümlerinden biridir. Tarla bitkilerinin (buğday, pirinç gibi) yetiştirilmesi, ıslahı, gübreleme, organik tarım gibi konularda eğitim vermektedir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da adlandırılır. Bu bölümün ilgi alanları topraktan ve su kaynaklarından en verimli şekilde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve inşası, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmeleri için önlemlerin alınmasıdır.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, toprağın fiziğini, kimyasını, mikrobiyolojisini, genetiğini ve mineral yapısını inceler. Ayrıca toprak etüdü, haritalama, toprağın genetiği, toprak verimliliği, bitki besleme, toprak ve su korunumu gibi sorunlar bu bölümün sahasına girer.

Zootekni Bölümü'nün ilgi alanları, hayvan yetiştirme ve ıslah çalışmaları, hayvan yemleriyle ilgili araştırmalar, hayvan besleme ve hayvan genetiği çalışmalarıdır. Daha çok inek, koyun, tavuk, keçi gibi ürünlerinden yararlanılan hayvanlarla ilgilenir.

Adaylarda Aranan Özellikler ve İş İmkanları

Tarım bölümlerinden herhangi birini okumak isteyen öğrencinin toprakla uğraşmayı ve bitkileri sevmesi gerekmektedir. Meteoroloji, coğrafya, kimya, fizik, biyoloji gibi bilimler tarımsal bilimlerle yakından ilgili olduğu için Tarım bölümlerinin müfredatında yer almaktadırlar. Dolayısıyla adayların fen bilimleri alanında da iyi olması gerekir. Ayrıca üretime dayalı faaliyetlerin tümünde olduğu gibi yeniliklere açıklık ve keşfetmeyi sevmek diğer gereklilikler arasında sayılabilir.

Tarım bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ziraat fakültelerindeki ilgili bölümde yüksek lisans ve doktora yaparak akademik çalışmalarda bulunabilir. Ayrıca kamuda, tarımla ilgili bürokratik görevler alabilir. Çiftliklerde, tarımsal üretim yapan fabrikalarda, endüstriyel tarım şirketlerinde çalışabilir. Tarım bölümlerinin iş sahaları çok çeşitli ve geniş olduğu ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğu için mezunlar rahatlıkla iş bulabilir. Tarım mezunlarının bir diğer avantajı ise edindiği bilgileri kendi kurabilecekleri işletmelerde kullanabilmeleridir. Özellikle, son zamanlarda büyük önem verilen organik tarım uygulamalarına dair iş kollarının geleceği oldukça parlaktır.