FaLang Language Switcher


Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları

Amerika ülkeleri, özellikle son yüzyılda gerek akademik bilgi üretimi gerekse dünya siyaseti üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır ve halen de bu etkisini sürdürmektedir. Dünya siyasetine dair bir vizyon inşası ne Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı kapsayan Kuzey Amerika ne de Brezilya, Şili ve Arjantin gibi Latin Amerika ülkeleri göz ardı edilerek mümkün olur. Dolayısıyla bu coğrafyadaki ülkelerin iç siyasetlerinin ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerinin anlaşılması, dünya siyasetine dair ciddi bir perspektifin ihmal edilmemesi gereken bir yönüdür. Bu akademik perspektifin kazanılması da ancak bölgeyle ilişkilerini sürekli daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı başarmış, bölgedeki ülkelerle tarihi, ekonomik ve siyasi bağları olan bir ülkede, bölgeyi ve bölgedeki dilleri iyi bilen uzman akademisyenlerin bulunduğu bir ortamda mümkün olabilir.

Gerek Türkiye'deki nitelikli üniversitelerin bu konuyla yakından ilgilenmeleri gerekse bu üniversitelerde yer alan akademisyenlerin profesyonel ve bireysel ilgileri, Türkiye'de Latin Amerika ve Kuzey Amerika Çalışmaları'nda özgün bir yaklaşımın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsendiği yüksek lisans programlarında sadece siyasete odaklanmak yerine Latin Amerika ülkelerinin mutfak kültürlerinden ekonomik yapılarına, üyesi oldukları bölgesel örgütlerden dillerine kadar pek çok alanda ders alabilmek mümkündür. Latin ve Kuzey Amerika üzerine her türlü akademik imkanı sunan bu programlar, öğrencilerine ilgili ülkelerin akademisyenlerinin verdiği konferanslar, söyleşiler ve diğer akademik etkinlikler üzerinden bölgeyle doğrudan bağ kurma imkanı da sağlamaktadır.

Türkiye'de Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları alanında öne çıkan ve bünyesinde lisansüstü programlara yer veren iki üniversite Ankara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'dir (Ankara). Bu üniversitelerin konuyla ilgili yüksek lisans programlarında Monarşik İspanya'nın Güney Amerika'ya ayak basmasından Soğuk Savaş dönemi Latin Amerika rejimlerine dek uzanan tarihsel periyodu kapsayan derslerde detaylı bir tarih arka planı sağlanır. Ayrıca Amerikan dış politikasından NAFTA gibi uluslararası bölgesel organizasyonların yapısına uzanan bir mecrada, akademisyen ve diplomat adaylarının, tarihsel bilgilerini uluslararası siyaset düzlemine taşımalarına katkı sağlayacak birikim kazandırılmaktadır. Bu birikimin yanında adayların bölgeye dair doğrudan okuma yapabilme fırsatı elde edebilmesi için İspanyolca derslerine de oldukça ağırlık verilmekte ve bölge ülkelerinin kültürleri ve iletişim yapılarına dair dersler de sunulmaktadır.
 

Açık Programlar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Latin Ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Latin Amerika'nın geçirdiği ekonomik, toplumsal ve siyasi değişiklikler Türk sosyal bilimcilerinin her zaman ilgisini çekmiştir. Türkiye'nin yapısal ve toplumsal değişim süreçleri bakımından Meksika, Brezilya ve Arjantin olmak üzere Latin Amerika ülkeleri ile büyük benzerlikler gösterdiği görüşü birçok sosyal bilimci tarafından kabul edilmektedir.
 
ODTÜ Türkiye'nin bilimsel, akademik, teknolojik ve kültürel yönden Asya'ya açılma konusunda gösterdiği öncü rolü Latin Amerika konusunda da ortaya koyma vizyonuna ve kapasitesine sahiptir. Latin ve Kuzey Amerika çalışmaları ülkemizin bölgeyi ve bölge ülkelerini daha iyi tanımasına katkıda bulunarak bu ülkelerle bilimsel, teknolojik ve kültürel ilişkiler geliştirmesinde köprü rolü oynayacaktır

ABD dünyanın ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan en büyük gücü olmanın yanı sıra üniversiteleri ve araştırma kurumlarının üstünlüğü sayesinde bilimsel ve teknolojik ilerlemenin en önemli merkezi konumuna gelmiş bulunan bir ülkedir. Bununla birlikte tüm dünyada ve içinde yaşadığımız bölgede meydana gelen olayları ve değişim süreçlerini daha iyi kavramak için ABD'yi bilimsel olarak daha yakından inceleme, anlama ve tanıma gereği yeterince yerine getirilememektedir. Program, ABD'nin tarihini ve kültürünü, siyasi yapısını ve karar alma süreçlerini, ekonomik politikalarını ve dış siyasetini daha iyi öğrenme ve anlatma konusunda önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. ABD konusunda açılacak dersler akademik dünyanın yanı sıra diplomasi ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde başat rol oynayan medya dünyasının ABD'ye ilişkin gelişmeleri izleme, yorumlama ve analiz etme kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

ABD, Kanada ve Meksika arasında oluşturulan NAFTA dünya ekonomisi için büyük öneme haiz bir uluslararası ekonomik işbirliği anlaşmasıdır. Program, NAFTA'ya ilişkin gelişmeleri bölge ve bölge ülkelerinden ayrı olarak kendi başına ele alınması ve incelenmesi gereken bir konu olarak değerlendirecektir. Ayrıca NAFTA deneyiminin iyi incelenmesi Türkiye'nin içinde bulunduğu AB bütünleşme sürecini karşılaştırmalı bilgiler ışığında daha iyi değerlendirmemizi sağlayacaktır. Örneğin, Meksika gibi gelişmekte olan bir ülkenin NAFTA ile ilişkisi Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği Anlaşması ile önemli paralellikler göstermektedir.

Latin America: Past, Present and Future Trends

This course introduces students to the historical development of Latin American societies, states, economies and political systems. It focuses on the social structures, different state forms and the economic problems of the Latin American countries in an historical perspective. Each week, we will explore a general theme of an historical period in detail, together with case studies (mostly larger countries in the region) that detail and illustrate the key issues under analysis. We will compare and contrast different interpretations of Latin American societies, states, economies and political systems, and lay out strengths and weaknesses of each interpretation. We will also understand the diversity of economic, social and political structures in Latin America and undertake comparisons between different countries in this region.

North America: Past, Present and Future Trends

This course aims to offer an examination of changing American political, economic, social and cultural patterns. While it surveys the history of North America from colonization through the period of nation-state buliding of Canada, the U.S. and Mexico, it also focuses on relationships among three countries in terms of politics, economy and culture. In this sense, it also covers contemporary issues in North America, like NAFTA, migration, trade and cultural issues. Placing the area in its historical context and covering contemporary issues, this course also aims to provide an discussion of future trends in North America.

Dersler

Latin America: Past, Present and Future Trends
Current Issues and Future Prospects in American Foreign Policy
The Rise and Decline of US Hegemony
Political Economy of NAFTA
Contemporary Issues in Latin American Politics
State in Global Capitalism
Politics of International Aid: Issues, Actors and Dilemmas
Theories of the State
Recent American History since 1945
American Civilization: Themes and Issues I
Labor Market and Social Rights
Comparative Historical Methods and Sociological Debates
Political Economy of Latin America and the Caribbean
Spanish
Spanish Culture and Communicative Skills
North America: Past, Present and Future Trends
Turkish-American Relations
Issues in American Foreign Policy
Immigration, Integration and Transnationalism in North America
Comparative Political Analysis
Political Economy of the South
Politics and Society in Latin America
Political Economy in Turkey
American Cultural History II
American Civilization: Themes and Issues II
Social Movements and Civic Action
Spanish Culture and Communicative Skills