FaLang Language Switcher


Kültür, Tarih ve Sanat Araştırmaları

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans Doktora Programı (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)

Programın amacı, yüksek lisans programında belli bir seviyeye gelmiş öğrencileri modern sosyal bilimler metodolojisi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında uzmanlaşarak Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel sürecini akademik ve analitik anlamda yorumlayabilecek, onları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilecek seviyede uzmanlar olarak yetiştirmektir.

Dersler

• 20. Yüzyıl Avrupa Siyasi Tarihi
• Atatürk İlkeleri Tarihi Temelleri
• Atatürk İnkılaplarının Analizi
• Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi
• Cumhuriyet Dönemi Tarihi Metin İncelemeleri
• II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Sosyal Yardım Politikaları
• Milli Mücadele Tarihi
• T.C. Tarihi Araştırma Metod ve Bibliyografyası
• Türk İnkılap Tarihi Metinlerinin İncelenmesi
• Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası

Boğaziçi Üniversitesi Eleştiri ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Bu program, teorik ve analitik bir altyapı oluşturarak öğrencilerin eleştirel kültür okumaları yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bu programdaki dersler, geniş bir yelpazedeki kültür metinlerinin ve kültürel pratiklerin, güncel kültürel ve eleştirel teoriler ışığında analiz edilmesi amacı gözetilerek tasarlanmıştır. Ayrıca, bu program öğrencilere kendi bireysel ilgi alanları doğrultusunda çalışabilmeleri için disiplinler arası ve çok kültürlü bir çerçevede eğitim vermektedir.

Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin, bol seçenekli ders havuzundan ilgileri doğrultusunda 4 ders almaları ve danışmanlarının himayesinde bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenmektedir. Lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almayan öğrencilerden, bu İngiliz Edebiyatı bölümünün havuz derslerinden en azından birini almaları istenmektedir.
 
Dersler

• Eleştiri ve Kültür Kuramlarına Giriş
• Yöntem ve Araştırma
• Lisansüstü Seminer
• Eleştiri ve Kültür Konularında Özel Çalışmalar

Marmara Üniversitesi Türk Sanatı Yüksek lisans ve Doktora Programı

Türk Sanatları alanında, uzman öğretim elemanları tarafından eğitim almış, sanatını aslına uygun bir şekilde öğrenmiş, teorikte ve pratikte uygulayabilen, ileri görüşlü, vizyoner bakış açısına sahip, tasarım yeteneği gelişmiş, üzerinde sanatçı niteliklerini taşıyan, klasik kuralları özümsemiş, yeniliklere açık sanatçılar olarak uluslararası platformda saygın, bilimsel gelişmelere duyarlı, sanat etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı, mesleki gelişimin hayat boyu öğrenme ile sağlanacağına inanan, mesleki konularda ilkeli aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarda etkin sanatçılar yetiştirmektir.

Yüksek lisans Dersler

• Eyüp Yerleşmeleri
• Kadıköy Yerleşmeleri
• Mimari Kitabeler Fak.
• Osmanlı Saray Mimarisi Fak.
• Osmanlı Yapı Tipleri
• Selçuklu Tezyinatı

Doktora Dersler

• Konut Mimarisi
• Osmanlı Mimari Plastiği
• Osmanlı Sahil Sarayları
• Osmanlı Saray Sanatçıları
• Osmanlı Tezyinatı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk İslam Sanatları Yüksek lisans Programı

Türk, İslam, Osmanlı sanatlarıyla Batı sanatı ve çağdaş sanatlar konularını içeren dersler eşit ağırlıklıdır. Eğitim süresi içinde zorunlu olarak alınması gereken derslerin yanı sıra, birinci sınıftan itibaren çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler, sanat tarihini çeşitli açılardan destekleyen disiplinlerin konularını içermektedir.

Dersler

• 16. Asırdan Günümüze Kadar TİE Tarihi
• Başlangıçtan 16. Asra Kadar TİE Tarihi
• Edebi Bilgiler
• Farsça Edebî Metinler
• Nazım Şekilleri ve Arûz
• Türk Dili Tarihi
• Türk İslâm Edebiyatı Nev'ilerine Giriş
• Türk İslam Edebiyatının Kaynakları
• Türk-İslam Edebiyatında Neviler

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Türk Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi bünyesinde açılan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı bir birim olarak 1992 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı'nın temel amacı, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının ortaya koydukları edebi ürünleri tespit etmek, derlemek, değerlendirmek ve bu konuda yapılan çalışmaları bilim dünyasının hizmetine sunmaktır.

Programda başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkan bölgeleri olmak üzere Türk devletlerinin ve topluluklarının yaşadıkları coğrafyalarda şekillenmiş olan kültürel verimlerden dil ve edebiyat kapsamında değerlendirilebilecek olan malzemeler üzerinde araştırma, analiz ve sentez çalışmaları yapılmaktadır.

Dersler

• Çağdaş Gagavuz Edebiyatı
• Çağdaş Kazak Edebiyatı
• Modern Türk Edebiyatında Fikir Akımları I.
• Modern Uygur Edebiyatı I
• Osmanlıca Metinler I
• Rusya'daki Türkoloji Çalışmaları.
• Türk Dünyası Edebiyatı
• Türk Edebiyatında Tasavvuf II

Sakarya Üniversitesi Tarih (Osmanlı Müesseseleri Medeniyeti) Yüksek Lisans Programı

Programın amacı, lisans programında belli bir seviyeye gelmiş öğrencileri modern sosyal bilimler metodolojisi çerçevesinde, Tarih anabilim dallarından Osmanlı Müesseseleri Medeniyeti konusunda uzmanlaşarak tarihsel olayları yorumlayabilecek, onları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilecek seviyede uzmanlar olarak yetiştirmektir.

Dersler

• Osmanlı esnaf teşkilatı
• Tarih yazımı ve yaklaşımlar
• Osmanlı kurumlarına ilişkin belgeler
• Osmanlı ziraat kültürü

Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi (Türk ve İslam Sanatları Tarihi) Yüksek Lisans Programı

Öğrenciye, başta Anadolu olmak üzere geniş bir kültür çerçevesi içerisinde, Sanat Tarihi eğitimi sunarak, onları kültürlü, eğitim ve öğretim alanında bilgi aktarabilecek donanıma sahip ve kültür varlıklarını korumayı ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin sosyal yönleri, iletişim ve yaratıcılık yönlerinin geliştirilmesi ve takım ruhu kazanmış bireyler olmaları da programın önem verilen diğer bir amacıdır.

Öğrencilere sanat bilincinin kazandırılması, bilimsel düşünme kabiliyetinin aşılanması, kültürel mirası algılayabilme ve tanımlayabilme duyarlılığının geliştirilmesidir. Programın nihai vizyonu ise öğrencilerin programdan mezun olduktan sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmaları gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta araştırmacı olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Başta Anadolu ve çevresi olmak üzere dünya mimari mirası ve sanat zenginliklerini tanıyan, çağın gerektirdiği teknolojik imkânları kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı Sanat Tarihçiler yetiştirmektir.

Dersler

• Erken İslam sanatı
• İslam öncesi Türk sanatı
• Sanat tarihi terminolojisi
• Türk kültürü ve mitolojisi
• Klasik Osmanlı mimarisi
• Minyatür sanatı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi (Türk İslam Sanatları) Yüksek Lisans Programı

İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalı, İslam Tarihi ve Sanatları alanında akademik düzeyde bilgi sahibi; yorum gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler.

Beş ana sanat dalından oluşan bölümümüzdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu tasarımlarda, özellikle taklitçilik ve tutuculuktan uzak, bireysel yaratıcılığın ön planda tutulması hedeflenir. Çalışmalar kuramsal ders ve etkinliklerle desteklenmektedir. Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.
 
Dersler
 
• Temel Sanat Eğitimi
• Türk Süsleme Desenleri
• Teknik Resim Perspektifi
• Tasarım İlkeleri
• Türk ve Doğu Sanatları Tarihi
• Osmanlı Türkçesi
• Sanat Tarihi
• Kültür Tarihi
• Geleneksel Sanat Kavramları
• Sanat Sosyolojisi
• Yazma Eserler Patolojisi
• Çini Tasarlama
• Seramik Teknolojisi
• Türk Çini ve Seramik Sanatı Tarihi
• Halı-Kilim, Eski Kumaş Desenleri Tasarımı
• Türk Hat sanatı Tarihi
• Türk Tezhip Sanatı Tarihi
• Türk Cilt Sanatı Tarihi
• Türk Halı Sanatı Tarihi
• Türk Sanat Tarihi

Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Kültürel araştırmalar yaparak bu alanlarda kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmaları üstlenmek ve bu çalışmaları desteklemek, sanat, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinler tarafından yapılan farklı kültür tanımlarını kapsayıcı nitelikte akademik çalışmalar amaçlamaktadır.

Bu amaçla sanat, edebiyat ve medya gibi kültürel üretim alanları, egemen kültür, popüler kültür, karşı kültür, ulusal kültür, bölgesel kültür, yerel kültür, global kültür, kent kültürü gibi çeşitli alt kültürlerin sınıflandırmaları, kültürlerarası etkileşim, kültürel pratikler ve aktörleri, kolektif bellek, kültürel geçmişin anlamlandırılması ve çağdaş sanat ile kuramsal araştırma konularında, disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla, tarihsel ve karşılaştırmalı çalışmalar yaparak tartışma ortamları oluşturmak, kuram ve yöntemler geliştirmek, faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları desteklemektir.

Dersler

• Tarih ve Medeniyet
• İslam İlimlerine Giriş
• Felsefenin Temel Meseleleri
• Modern Sosyal Düşünce
• Modernite, Gündelik Hayat ve Kimlikler
• Siyasal Kültür
• Tasavvuf Sohbetleri
• Tasavvuf Okumaları
• Klasik Diller -1(Antik Yunanca ve Latince)
• Osmanlı Türkçesi (Temel ve Orta Düzey )
• Tarz-ı Kadim Üzere Mesnevi Dersleri
• Fotoğraf Sanatına Giriş
• Film Tasarımına Giriş
• Şiir ve Poetika

Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları (Türk Din Musikisi) Yüksek Lisans Programı

Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, Klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, Önde gelen musikişinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.

Bu amaçla 1983 yılından beri anabilim dalı bünyesinde kurulup hâlen çalışmalarını sürdüren Fakültemiz Türk Musikisi Korosu, sergilediği klasik, halk ve özellikle dinî musiki repertuarlı konserleriyle, mensuplarımızın ve insanımızın musiki zevkinin şekillenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları (Türk İslam Edebiyatı) Yüksek Lisans Programı

Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar, bunların kaleme aldıkları önemli eserler, Metin inceleme ve şerhi, "Osmanlı Türkçesi" ele alınan belli başlı konular arasındadır.
 
Dersler

• Türk Edebiyatı
• Çocuk Edebiyatı
• Türkiye Türkçesi
• Güzel Konuşma ve Yazma
• Dil ve Kültür

Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı

Bölümün amacı teorik ve pratik bilgilerle donatılarak altyapısı güçlendirilmiş, kendine güvenen, sanatsal duyarlılığa sahip, gelişen teknolojiye kolaylıkla uyum sağlayıp mesleğini daha ileriye taşıyabilecek ulusal ve uluslararası alanda yönetici şefler yetiştirmektir. Dört yıllık öğrenim süresi boyunca hijyen, saklama koşulları, gıdalardaki risk faktörleri ve çözümleri gibi mutfağın temel maddesi olan gıdalarla ilgili bilgilerin yanında yöneticilik ile ilgili dersler verilmektedir. Öğrencilerin mesleki bilgilerini geliştirmelerine önem veren bölümümüz stajları için pek çok işletme ile işbirliği yapmaktadır.
 
İngilizce ve Fransızca yabancı dil eğitimi alan öğrenciler, pratik uygulama derslerini bölümün uygulama mutfağında uzman akademisyenlerden almakta, bunun yanında konusunda uzman şeflerle işbirliğiyle uygulama yapabilmektedirler.

Türk Mutfak Kültürünü ve Yemeklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bölümümüzde yöresel yemekler orijinal tarifleri ve tarihi ile öğretilmektedir. Türk Mutfağının yanında Dünya Mutfağını da öğrenen öğrenciler mezun olduklarında pek çok mutfağa ait uygulamalı bilgiye sahip olacaklardır.

Dersler

• Beslenmenin temel ilkeleri
• Ekmek ve pasta yapımı
• Filmlerde ve edebiyatta yiyecekler
• Gastronomi ve yemek tarihi
• Geleneksel Avrupa mutfağı
• Genel mutfak bilgisi
• Gıda dekorasyonu, tabak dizaynı ve süsleme sanatı
• Gıda formülasyonları ve duyusal analiz
• Gıda hijyeni ve güvenliği
• Gıda kimyası
• Gıda teknolojisi
• Günümüz mutfak kültürleri
• İçecekler ve özellikleri
• İnsan kaynakları yönetimi
• İşletme yönetimi ve pazarlama
• Menü planlama ve maliyet analizi
• Modern mutfak
• Mutfak uygulama
• Mutfakta iş güvenliği ve ilk yardım
• Organik sebze yetiştirme
• Pazarlamaya giriş
• Restoran işletmeciliği
• Restoran yerleşimi ve düzeni
• Sanat, kültür ve mutfak
• Servis ve görgü kuralları
• Soğuk yiyeceklerin hazırlanması
• Şarap bilimi
• Tatlı, pasta ve hamur işleri
• Türk mutfağı
• Türk mutfak kültürü
• Uluslararası gıda mevzuatı ve kanunları
• Uygarlık tarihi
• Vejetaryen mutfak
• Yemek pişirme teknikleri
• Yemek, kültür ve toplum
• Yeni Dünya mutfağı ve eğilimleri
• Yiyecek - içecek işletmelerinde maliyet muhasebesi
• Yiyecek alanında özel etkinlikler ve iletişim
• Yiyecek servis sistemleri
• Yiyecek tarihi
• Yöresel mutfaklar
• Ziyafet organizasyonu ve yönetimi

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Lisansüstü Programı

Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı ve Çini gibi sanat dallarında klasik altyapıyı özümsemiş, tecrübi birikimi günümüz sanat anlayışı içinde en uygun biçimde değerlendirebilen, doğru malzeme, doğru desen ve doğru uygulama bilgilerini kullanarak özgün tasarımlar gerçekleştirebilecek donanımlı bireyleri topluma kazandırmak için varız.

Burada yetişen genç sanatçılar, geleneksel sanat kültürüne hâkim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek bilgiye, sevgiye ve ufka sahip, özgün ve içerikli eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olacaktır.

Dersler

• Hat Tasarımı
• Tezhip Tasarımı
• Minyatür Tasarım
• Hat Tasarım Uygulama
• Hat Tarihi
• Hat Ekolleri
• Tezhip Tasarım Uygulama
• Tezhip Tarihi
• Tezhip Ekolleri
• Minyatür Tasarım Uygulama
• Minyatür Tarihi
• Minyatür Ekolleri
• Kalem işi Tasarım ve Uygulama
• Ebru Uygulama
• Dijital Fotoğrafçılık
• Osmanlıca Sanat Tarihi Metinleri
• Tasarım İlkeleri ve Renk Teorisi
• Türk Süsleme Desenleri Tasarım