FaLang Language Switcher


Avrupa Birliği

Özellikle son 30 yıldan bu yana dünya siyasi-iktisadi yapılanması üç yönde şekillenmektedir: Küreselleşme, bütünleşme ve parçalanma. Siyasi ve iktisadi küreselleşme ve parçalanmanın meydan okumalarına karşı benzer felsefi, kültürel, ekonomik ve siyasi yapılara sahip devletlerin bir araya gelerek belirli ilkeler ve değerler çerçevesinde işbirliği yapması küresel dünyayı "bölgesel bir köy" haline getirmektedir. Mal ve hizmetlerin, emek ve insan gücünün serbest dolaşımı, ortak para kullanımı, ulus-devlet üstü vatandaşlık tanımı ve ülkeler arası öğrenci değişim programları farklı kültür ve tarih algısına sahip milletlerin etkileşimde bulunmasına ve kaynaşmasına neden olmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan bu değişimlere yönelik üretilen cevapların en somut hali Avrupa Birliği'dir.

Özellikle son 30 yıldaki küresel dönüşümlerin ortaya çıkardığı fırsatlar ve tehditlerin coğrafi kesişme noktasında yer alan Türkiye'nin gerek jeopolitik ve jeoekonomik kaynak dağılımındaki konumu gerekse jeotarihsel ve jeokültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak tevarüs ettiği felsefi kültür ve mirası, yeni dönemin istikrar ve düzenini oluşturacak yeni insan-toplum-devlet sözleşmesi için büyük bir zenginlik sunmaktadır. Uluslararası ekonomi-politik ve uluslararası siyasette yeni dönemde gerçekleşecek bölgesel ve küresel güç konfigürasyonlarının şekillenişi Avrupa Birliği'nin Türkiye ile geliştireceği ilişki ile doğrudan ilgilidir.
2005 yılında başlayan tam üyelik görüşmeleri Türkiye'yi Avrupa iç siyasetinin merkezine oturtmuştur. Türkiye'de sayıları giderek artan Avrupa Birliği yüksek lisans programları, Türkiye'nin tarihi ve felsefi derinlik ve mirasından hareketle; siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, ekonomi, tarih, sosyoloji, göç ve kimlik çalışmaları gibi karşılaştırmalı disiplin ve çalışma alanlarından beslenmektedir. Bu bölümler Avrupa bütünleşme hareketinin tarihini, teorisini, kurumlarını, hukukunu, politikalarını ve işleyişini derin bilgi birikimiyle yorumlamayı, yeni cevaplar üretmek için gerekli yetileri geliştirmeyi, sistematik ve eleştirel analitik düşünme yeteneğini kazandırmayı amaçlayan bir müfredat içermektedir.

Geniş ve dinamik bir kadro ile eğitim sunan Avrupa Birliği bölümlerinin Avrupa üniversiteleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri öğrenci-öğretim üyesi değişim programları, ortak faaliyetler ve yaz okulları bu bölümlerin çok kültürlü ve disiplinlerarası kimliğini uluslararası düzeyde de yansıtmaktadır. Hem bölümün doğası gereği hem de bu etkileşimin bir sonucu olarak çoğunlukla İngilizce eğitim veren AB bölümleri Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca gibi dilleri de eğitim programlarında bulundurarak öğrencilere çok dilli ve kimlikli olma özelliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği programları AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler, AB İktisadı, AB Hukuku ve Avrupa Çalışmaları alanında lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Çok çeşitli alanlardan gelen öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre hazırlanan yoğun ve zengin içerikli derslerle rekabet politikasından eğitim politikasına, balıkçılık politikasından dış politika, güvenlik ve savunma politikalarına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşma imkanı sunulmaktadır.

Bu nitelikleri kazanan mezunlar, yurt içinde ve yurtdışında kamuda ve özel sektördeki iş alanlarında ve akademik kurumlarda çalışmalarını sürdürmektedirler. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumları, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma/düşünce merkezleri, çok uluslu şirketler, yerel yönetimler, danışmanlık hizmetleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarda kariyerlerine devam etmektedirler.
 

Açık Programlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi (CES- METU)

Avrupa Çalışmaları Merkezi (CES- METU), 1997 yılında İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi çatısı altında kurulmıştır. Bu program, Avrupa ve Avrupa'yla uyum konularında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara disiplinler arası bir yaklaşımla katkı sunmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz, 2005 yılında Avrupa Komisyonunun 6. Çerçeve program kapsamında Karşılaştırmalı Avrupa Çalışmaları Projesi (CES-CER) ödülüne layık görülmüştür. Merkezimizin araştırma alanları üç ana başlık altında toplanabilir; i. entegrasyon, komşuluk ve sınır ötesi meseleler; ii. Sosyal, ekonomik ve bölgesel yönetimler ve iii. Avrupalılaşma ve dönüşüm çalışmaları. Ayrıca, merkezimiz EU-CONSENT gibi çeşitli araştırma ve eğitim ağlarına dahildir.

ODTU'nün dört bölümünün ( Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme) güçlü akademik kadrolarının ve araştırma ve öğrenim tekniklerinin birleşmesiyle oluşan CES-METU, 2001 yılından itibaren Avrupa Çalışmaları ve 20006'tan beri de Avrupa'yla Entegrasyon alanlarında iki ayrı yüksek lisans program yürütmektedir. Merkezimiz ayrıca Avrupa-Akdeniz İlişkileri Yüksek Lisans Programı (MEMA/ MAME)'nın eğitim ortağıdır. Merkezimiz 2007 yılında Jeat Monnet Mükemmeliyet Merkezi haline gelmiştir.

Dersler

• Avrupa Entegrasyonu İktisadı
• Avrupa Birliğinin Hukuki Yönleri
• Avrupa Entegrasyonu Siyaseti
• Avrupa'da Devlet ve Toplum
• Seminer
• Dönem Ödevi
• Avrupa'nın Ekonomik Entegrasyonu ve Türkiye
• Ortak Tarım Politikaları
• Rekabet Hukuku
• Batı Avrupa Siyaseti
• AB'nin Yönetim Dengeleri
• Batı Avrupa'da Türk Göçmen İşçilerinin Sosyal Hayata Katılımı
• AB'nin Bölgesel Politikaları
• AB'de Genişleme
• Türkiye ve AİHM
• Dış Politika ve İnsan Hakları
• Yeni Dünya Düzeni ve Avrupa Güvenliği
• Avrupa Güvenliğinin Oluşumu
• Yunanistan'da Siyaset, Ekonomi ve Dış Politika
• Dünya Meselelerinde Avrupa

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Doktora Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında kurulan Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 1999-2000 akademik yılı itibariyle Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı ile eğitim vermeye başlamıştır. 2002-2003 akademik yılından itibaren de Avrupa Birliği çalışmaları alanında doktora düzeyinde eğitim verilmeye başlanmıştır.
 
Avrupa çalışmalarının disiplinlerarası yapısına uygun olarak, Anabilim Dalının öğretim kadrosu çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, gerek yapısı gerekse işleyişi bakımından dinamik ve kendine özgü bir sistem olan Avrupa bütünleşmesi kapsamlı bir yaklaşımla değerlendirilmekte ve öğrencilerimizin geniş perspektifli bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Yüksek Lisans programında iki yarıyıl, doktora programında üç yarıyıl süren temel eğitim sürecinin ardından öğrencinin tez aşamasında ilgi duyduğu bir konuda uzmanlaşması öngörülmektedir. Anabilim Dalı, lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası proje, atölye çalışmaları, konferans ve seminerler gibi çeşitli akademik etkinliklere de yer vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.
 
Dersler
 
Ekonomik Bütünleşme ve AB
Avrupa Siyasal Bütünleşme Kuramları
AB'nin Hukuki Sistemi ve Kurumsal Yapısı
AB'nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Ortak Ticaret Politikası
AB'de Sosyal Politika
Uzmanlık Alanı
Türkiye-AB İlişkileri
AB'nin Mali Kurum ve Politikaları
Avrupa Komşuluk Politikası
Modern Avrupa Tarihi ve Sosyo-kültürel Değişim
AB'de Yerel ve Bölgesel Yönetimler
AB'de Rekabet Hukuku ve Politikası
AB'de Demokrasi ve İnsan Hakları
Ortadoğu Politikaları
AB'nin Balkanlar ve Ortadoğu Politikası
AB Tarım Politikaları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; hukukun küreselleşmesini çeşitli boyutlarıyla değerlendirebilecek ve ulusal ve uluslararası etkileri konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilecektir. Uluslararası ticaretin ekonomik ve refah artırıcı etkileri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olarak, Avrupa Birliği'nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve Avrupa Birliği hukuku alanında akademik araştırma yapabilecek ve ders verebilecek donanıma sahip olabileceklerdir.
 
AB-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve ekonomik boyutları hakkında araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır. Küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek ve bunların Türkiye'nin hukuk sistemine etkilerini değerlendirebilecek düzeye ulaşacaklardır.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmeti verebilecek donanımda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını orijinal dillerinden birinde (İngilizce) takip edebilecek uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olabilecek ve uluslararası tahkim alanında teorik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olarak, Doktora programında edinilen bilgiler çerçevesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında akademik araştırma yaptırabilecek ve ders verebilecek düzeyde uzmanlaşabileceklerdir.
 
Dersler
 
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Deniz Taşıma Hukuku ve Deniz Sigortaları
İnternet Sözleşmeleri ve AB
Uluslararası Ekonomik Kurumlar
AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı, genel hukuk nosyonunu uluslararası ticaret ve AB hukukuna ilişkin konulara uyarlayabilecek bir donanım kazandırmaya yönelik olup, diğer yandan küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi sahibi uygulamacılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği programı bir yandan küreselleşmenin hukuki gereklerine, öbür yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara akademik düzeyde bir karşılık verme düşüncesinden doğmuştur.
 
Bu bağlamda, uluslararası ticaretin ekonomik etkileri hakkında bilgi sahibi; hukukun küreselleşmesinin çeşitli boyutları ile ulusal ve uluslararası etkilerinin bilincinde; Avrupa Birliği'nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında elemanter düzeyin üstünde bilgi sahibi olabilecek eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim sayesinde uluslararası ticaret ve AB hukukuna ilişkin konulara hakim araştırmacıların yetiştirilmesi ile sadece bireysel anlamda değil ulusal ve uluslararası anlamda da ilerleme sağlanabilecektir.
 
Program, uluslararası ticaret hukuku ve AB hukuku alanlarındaki bilgilerini; akademik kariyer yanında hâkim, avukat veya hukuk danışmanı sıfatıyla uygulamaya aktarabilecek bilgi ve becerilerle donanıma sahip olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını takip edebilecek ve gerektiğinde bu konularda danışmanlık hizmeti verebilecek bir birikimi kazanma imkânı sunmaktadır.
 
Dersler
 
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Deniz Taşıma Hukuku ve Deniz Sigortaları
İnternet Sözleşmeleri ve AB
Uluslararası Ekonomik Kurumlar
AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik