FaLang Language Switcher


Akdeniz Araştırmaları

Akdeniz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve benzersiz coğrafi konumu onu bir dikkat merkezi haline getirmiştir. Farklı dinlerin ve kültürlerin birbirleriyle karşılaşma, münasebete geçme ve çatışma merkezi olan Akdeniz, bu çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü yapısı ile araştırmacılar için üzerinde çalışılacak önemli bir zemin oluşturmaktadır. Anadolu coğrafyası ve Türkiye Cumhuriyeti de tarih boyunca bu zeminin başat unsurlarından biri olmuştur.

Türkiye'de Akdeniz Araştırmaları sahasında öne çıkan birimlerin başında Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü gelmektedir. Enstitü bünyesinde Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları, Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları ve Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları anabilim dalları yüksek lisans programları yer almaktadır. Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları yüksek lisans programında merkeze Anadolu Akdeniz'i konmakta, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümizmatik, demografya, coğrafya, teoloji, toplum bilim, kültür bilim ve halk bilim alanlarında yapılacak araştırmalara imkan sağlanmaktadır. Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları yüksek lisans programı ise özellikle Selçuklular ile başlayan periyotta Anadolu'nun ve İslam tarihinin kazandığı yeni kimlik ve bu kimliğin Anadolu medeniyetine sağladığı katkıyı ortaya koymaya odaklanmaktadır. Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları anabilim dalında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki egemenliğine başladığı süreç ve sonrasına odaklanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki ticareti, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İtalyan şehir devletleri gibi devletlerle olan ticari ve siyasi ilişkileri, Akdeniz'de yaşanan güç mücadeleleri, milliyetçilikler ve Kuzey Afrika'daki sömürgeleştirme faaliyetleri gibi konular araştırma sahalarını teşkil etmektedir.

Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları yüksek lisans programı, uluslararası ilişkiler disiplinini temel alan bir yaklaşımla Avrupa Birliği ve Akdeniz arasındaki ilişkilere yoğunlaşmaktadır. Tezsiz bir yüksek lisans programı olarak teşkil edilmiş olan bu program kamu ve özel sektör çalışanları ile Avrupa Birliği ve Akdeniz Dünyası konusundaki bilgilerini derinleştirmek isteyenlere akademik bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı ise tarih, sosyoloji ve iktisat disiplinlerinin buluştuğu bir program oluşturmuştur. Akdeniz'deki Osmanlı denizcilik faaliyetlerine yaptığı vurgu ile dikkat çeken bu programda, Osmanlı Devleti'nin denizci bir devlet olarak ele alınması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca Fernand Braudel başta olmak üzere Akdeniz merkezli tarih çalışmaları yapan birçok tarih araştırmacısının ihmal ettiği bir kaynak dili olan Osmanlıca öğretimine verdiği ağırlıkla, bu alanda çalışacak araştırmacılara önemli bir alan açmaktadır.
 

Açık Programlar

İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Akdeniz'in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi'nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletlerarası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Dersler

• Osmanlı Türkçesi
• Türkler ve Denizcilik
• Osmanlılar ve Batı Dünyası
• Coğrafi Keşifler ve Akdeniz Dünyasındaki Etkileri
• Akdeniz Havzasında Kentlerin Ortaya Çıkışı
• Roma Dönemi Akdeniz Dünyası Tarihi
• Osmanlı Arşiv Belgeleri
• Akdeniz Dünyasında Toplum ve Ekonomi
• Ege ve Yunanistan Tarihi
• Akdeniz'de Korsanlık ve Deniz Ticareti
• Akdeniz'in Canlı Kaynakları, İşletilmesi Ve Korunması
• Akdenizde İslam Denizciliği
• Akdeniz Kültür Tarihi
• Akdeniz'in Tarihi Coğrafyası